Past Titles

2017
Madang Fishing Club
www.gfa.com.pg/2017NGFT/

2016
Rabaul Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2016NGFT/

2015
Port Moresby Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2015NGFT/

2014
Lae Fishing Club
www.gfa.com.pg/2014NGFT/

2013
Madang Fishing Club
www.gfa.com.pg/2013NGFT/

2012
New Britain Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2012NGFT/

2011
Port Moresby Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2011NGFT/

2010
Lae Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2010/

2009
Madang Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2009/register_2009.html

2008
New Britain Game Fishing Club, Rabaul
www.gfa.com.pg/2008/

2007
Port Moresby Game Fishing Club
www.gfa.com.pg/2007